About IRIS

The Institute for Regional and International Studies (IRIS) is an independent, non-government think tank. IRIS was established on June 11, 1997 by leading Bulgarian public and political figures, NGO leaders and prominent Bulgarian scholars in international relations, Balkan studies, history, social and political science, anthropology and economics.

 

The Institute for Regional and International Studies initiates, develops and implements civic strategies for democratic politics at the national, regional and international level. The Institute promotes the values of democracy, civil society, freedom and respect for law, assists the process of deepening Bulgarian integration in NATO and the EU and provides public policy analyses on current domestic and international issues. IRIS represents a strategic combination of advocacy-oriented and education-oriented think tank.

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) е независим, неправителствен изследователски център.  ИРМИ е създаден на 11 юни 1997 г. от водещи български обществени и политически фигури, НПО лидери и изявени български учени в областта на международните отношения, балканските изследвания, историята, социалните и политическите науки, антропологията и икономиката.

 

Институтът за регионални и международни изследвания инициира, разработва и осъществява граждански стратегии за демократична политика на национално, регионално и международно равнище. Институтът насърчава ценностите на демокрацията, гражданското общество, свободата и зачитането на закона, подпомага процеса на задълбочаване на българската интеграция в НАТО и ЕС и предлага анализи в областта на публичните политики по текущи въпроси на вътрешната и външната политика. ИРМИ е стратегическа комбинация между ориентиран към застъпничество и ориентиран към образование тинк танк.